(登录后才可以搜索) 登录 | 注册 | QQ群
郭网 www.guo.ac.cn
当前位置:  郭网首页 > 郭泳 > 隋代蒲城公郭荣家世介绍“太原晋阳人也” [精品] 最新评论 | 最新文章hot | 热门文章 | 热心宗亲
郭网首页 >> 起源繁衍 | 郭姓名人 | 宗族文化 家族动态 | 研究专栏  在线读书  浙江联谊会 | 虢国博物馆 | 各省QQ群
    郡望堂号 | 子仪世家 | 文史论坛 大众探讨 | 郭养法专栏 郭世和著作 郭姓起名 | 寻根 | 交流
→ 投稿
隋代蒲城公郭荣家世介绍“太原晋阳人也”

郭网(www.guo.ac.cn) 2015/4/9 19:44:33

           ——郭泳

 郭荣,字长荣,碑文云“公讳荣字长荣太原晋阳人也。昔武王□□虢叔則建國命氏昭王待士郭隗則禮盛燕宫”。碑文记载籍贯,其实是饱含了一种对祖籍的文化认同感情,绝不是“一块碑的记载不足以为据”那么简单。

 郭荣的祖父郭智,北魏末年历任中山郡太守、郢州刺史。

 父郭徽,华州郑县人,祖籍太原阳曲,在西魏大统末年任同州司马。郭徽的父亲郭智,北魏末出任中山太守,西魏初期投奔关中宇文集团,任职郢州刺史。西魏、北周时期,杨坚的父亲杨忠任同州刺史,同州司马郭徽因此与刺史杨坚有旧。郭徽后来在北周时官至洵州刺史,封安城县公。北周末,杨坚受北周禅让,是为隋文帝。隋文帝加郭徽为太仆卿。隋朝开皇初年,郭徽在官任上去世。

 郭荣初仕北周,宇文护擢其为中外府水曹参军。又随周武帝平定北齐。少年时与隋文帝杨坚交好。入隋,进爵蒲城公,加位上仪同。累迁通州刺史。后累官至右候卫大将军。大业十年(公元614)卒于长安城,享年六十八岁,赠兵部尚书,谥曰“恭”。大唐武德三年(公元620)始葬京兆府万年县同人乡铜人里(今西安市郊区)。《隋书》有传。

 郭荣是唐代汾阳王郭子仪的先辈,子仪公先代履球公系郭荣家族人物,血缘关系很近。中晚唐郭子仪家族,其祖上墓志和其晚辈墓志皆言其家世“太原人”、“并州太原人”或者“太原晋阳人”。汾阳王原籍华阴华县(华州郑县)。唐代华阴郭通(此郭通与汾阳王祖父同名)墓志记载:“公讳通,字贵达,太原人也。祖因官冯翊,子孙遂居焉。”“祖因官徙冯翊”,这个记载跟《北周书•郭彦传》的记载是一致的:“郭彦,太原阳曲人也。其先从宦关右,遂居冯翊”。故华阴郡汾阳王郭子仪家族仍然是太原郭氏的鼎力支持者。

 《隋郭荣碑》,摘自《隋郭荣碑考释》。附《郭荣碑文》如下:

 隋故右候卫大将军蒲城侯郭恭公之碑(碑额)

   作者不详

 一行(碑上第一行全打毁不可见)
 二行:蓋乘舟上月伊尹有□□之高列□爲星傅説致殷王之□至□□川利於舟檝求□珍於□臣稱代計功景鐘彝□可大之業其□也□  公諱榮字长榮
 三行:太原晋陽人也昔武王□□虢叔則建國命氏昭王待士郭隗則禮盛燕宫至於光禄壯□鞅之忠荆州高□□之治焕乎□□□□□人矣祖父智中山
 四行:太守□□□□□□□□□□□□□□有□□□力始□中山合乎呉之方督戒部而□□□□雨□輪□□代□芳□□□父徽使持節洵州
 五行:諸軍事洵州刺史□□□□□□□□□□□□縣□□□持□□部頒彼八條□軍建□同□□府祭彤□之禦□□□□之心□□□□□□於公矣
 六行:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□百氏□通六兿丹穴成其□□□□表其壯節仁□之人朝□高之□□
 七行:□□□□□大冢宰□□□中外府水曹名位□□□□□也子时州府□□□□生郊公銜令觀兵即展王略□□□□□□兵□□□□□□□□周武
 八行:□□□□□□□□□□□□至宣政之年□□宜纳上士□□□□□□□□□□行□□□□□□复任正上士司□下大夫□大□□□□□□□□□
 九行:□□□□□□□□□□□□□□列地百里□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□之□□上□□□久官□□□□□□□□□□□□□
 十行:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□俄加賓部大夫□□使持節儀同大夫□□□□□□□□□
 十一行:□□□□□□□□□□開皇革命□□□□□□史□□□□□□□□□□□□□□□□□□儀同□右□率□□縣開國子□□□□□□□□□□
 十二行:侯建國□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□
 十三行:□以□□□□□□同去□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
 十四行:諸軍事遂州道行軍□□下車□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
 十五行:驃騎將軍大業間□岑陽不静□□□我受律□征公□□□□□□□□□□茂赏□□□□□□□□□□□作□□□□□□□□□□□□
 十六行:□先登以功拜銀青光禄大夫而海外不賓□□□□□□□□□□□□□□□□□□□道行軍總管□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 十七行:除左光禄大夫以明经之德俯拾青紫□□之能除爲光禄□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 十八行:公並殷勤固讓優昭方以□直□重□□右候衞大將軍缇騎宫□□□□□□□道□□□□□□□□□□□□□□□□□□且□□□□□□□
 十九行:在祀爲戎大造大疑論功是□□類是禡幽賛神明帝曰俞哉□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
 廿行:望外高容止琳瑯爲時所重有□必成多士如林帝□□□中朝□詔曰羣臣内□□□□公□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
 廿一行:兼之在公□□□□□□追留候之身退從赤松以□遊□□□□□之□□有□□□□□□大業十年八月四日薨于大興之□□□春秋六十有八
 廿二行:□□□□□傷遗愛□古□□□加恤典詔贈兵部尚書谥曰恭公□□□□因大唐武德三年□□□□十一月庚申朔十日庚午卜葬於□□縣同人鄕
 廿三行:銅□里□□公器度出羣□涘□濊溢其□□則趙□十城□之□然則於□□□□高其□□朝廷□□□□□□可□禮成士則余□□之□爲政以
 廿四行:仁懸明鏡之機照□□□□□出則民之父母入則國之爪牙□代珍之朝臣無比加以折節下士□庭□賢内穆六□外齊万物不矜己文□不□人之長
 廿五行:士皆归之皆其类也公之第一子□□□丞玉山監敬善第二子□府蕃部郎中福善並風流府寺調高華省珠□□其德音玉□□其□孝□□方
 廿六行:塵生浴日之波荆山亭峙□□□天之岳是以刊兹不朽之業勤于玄石□□□庶我家風□於终古其銘曰□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 廿七行:於□高冑出於有周胙土□號利乃建候□傅□□世德□□□□□□公服望美征舟爰有哲人清風乃□容德成□□□爲□其行□名□□藻思玉润白鹤
 廿八行:國之有骥□郷觀□□□□□獻策軍門□□□□□□既銀絲綸□美□□外夷才華時内史時□□□功在擧□信珪剖玉丹□□□□□高獨拜寵冠群臣
 廿九行:持節禦侮宣風养民旣曉兵□出爲名將□□屡殄□□忠壯青□□□□□攸望式遏前駆光生□□□□大□方錫难老如何□鳯翻作大鳥電逝愁云□□
 卅行:壠生秋草塵芳遺愛照非□

参考文献:
《隋书》列传第15《郭荣传》;
《旧唐书》列传第70《郭子仪传》;
《新唐书》列传第62《郭子仪传》;
《隋郭荣碑考释》,出自《考古通讯》1957年,作者李子春。“太原晋阳人也”;
《全唐文》卷339《郭敬之庙碑铭》;
《新唐书》卷76《宰相世系表•华阴郭氏》。

录入:郭池
 发表评论  [1502次浏览] [进入打印页面]
重要提示:该文由原作者委托郭网为其独家互联网首发或由作者亲自发表,
版权归其原作者所有。该文观点不代表郭网及郭网站长郭池的观点。
上一篇: 晋故承务郎守耀州富平县令太原郭公墓志
下一篇: 赠凉州都督上柱国太原郡开国公郭君碑
评论:
名字: 您目前是匿名发表  登录 | 注册(网站用户,非寻根贴和交流版用户)
验证码:

(Ctrl+Enter)

相关精品

张家界中湖郭氏源流概述(修改稿)
“郭子仪封地汾州”证据漏洞考释
“和谐中华,和谐郭氏”——兼谈..
南北朝时期华阴郭氏祖上线索探究
隋代蒲城公郭荣家世介绍“太原晋..
晋故承务郎守耀州富平县令太原郭..
处士郭图南墓志铭(申斋集)
唐开国功臣郭君籍贯考释(郭泳)
“全国郭氏文化阳曲学术研讨会”..
晋祠藏《郭公庙碑铭》

相关热点

唐开国功臣郭君籍贯考释(郭泳)
“天下郭氏出太原”
晋祠藏《郭公庙碑铭》
简叙太原郭氏门阀与郡望之发展历..
北宋郭源明墓志铭解说(附墓志铭)
晋故承务郎守耀州富平县令太原郭..
宣徽南院使镇州都部署郭公墓志铭..
史实佐证郭子仪封地“惟豳與蒲,..
赠凉州都督上柱国太原郡开国公郭..
南北朝时期华阴郭氏祖上线索探究

联系郭网

郭网站长:郭池
aymi@163.com(投稿专用邮箱)
7749027(QQ)
live@aymi.cn(Skype)
(+86)13660070101

郭网 郭网 www.guo.ac.cn © 中华郭姓文化研究网(郭网) 版权所有 TOP

关于郭网 | 关于站长 | 联系站长 | 版权所有 | 服务条款 | 友情链接:天文爱好者无心插柳
投稿 | 贺信贺赠 | 全国各地郭姓寻根QQ群

 鸣谢!郭养法、郭一民、天府游侠、郭征记、郭浩军、郭荣生、郭青萍、郭世科、郭道梦、宁根峡、郭世和、郭升平、阎广勤、贾祝文、郭亚阔、郭发源、郭安胤(不分先后)…… 

知乎 豆瓣 新浪微博

Copyright © Since 2004.5.7 aymiaymi作品 By Aymi贴吧_CMS